ÁSZF


 
Általános Szerződési Feltételek

A Felhasználó a Webshop használatával, illetve a vásárláshoz szükséges adatai megadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, ezzel tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

Jelen általános szerződési feltételek a moscan.eu honlapon (továbbiakban „Webshop”) elérhető és megvásárolható árucikkek mindegyikére érvényesek.

A Webshop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) nem tartalmaz, a moscan.eu honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Webshopon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Webshop nem iktatja, így utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Webshop semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Vásárló a Webáruház használatával illetve a vásárláshoz szükséges adatai megadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 1. A szerződő partner azonosítása 
  A Webshopon keresztül történő vásárlás során a Vásárló és Nagy Martina E.V. között jön létre szerződés. 

  Webshop üzemeltető:
  Név: Nagy Martina E.V.
  Nyilvántartási szám: 55441342
  Székhely: 1054 HONVÉD UTCA 8. 1.em. 2.a.

E-mail: info.moscan@gmail.com
Adószám:567545821-1-41
Bankszámlaszám:11702043-21458855
Területileg illetékes szakmai kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Honlap:  https://moscan.eu/

Tárhely szolgáltató: shopify.com

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: A jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: Olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: Honlap kínálatában szereplő, a honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vásárló/Ön: Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

 1. A vásárlás menete
  A Webshopban kizárólag magyar nyelven lehet vásárolni.
   
  A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint rendelkezésre állásáról a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően lehet tájékozódni.

  A „Kosárba ” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva lehet a terméket virtuális kosarába helyezni.

A „Tovább a kosárba” gombra kattintva megjeleníthető és áttekinthető az eddig kosárba helyezett termékek listája, valamint kezdeményezhető a megrendelés véglegesítése a „Fizetés” gombra kattintva.

 Az adatbeviteli hibák javítására ezt megelőzően van lehetősége.

 A vásárlás történhet vendégként a szállításhoz szükséges adatok megadásával vagy regisztrált felhasználok esetén bejelentkezés alapján.  

Ha a Vásárló minden adatot helyesen megadott, lehetősége van a fizetési mód kiválasztására és a vásárlásnak a fizetéssel történő befejezésére.

A vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat:

 • Banki átutalás - (Megrendelése leadásakor e-mailben értesítjük, hogy rendelése "függő állapot"-ba került. Amint megérkezik bankszámlánkra az átutalt összeg, rendelését aktíváljuk, és e-mailben minden szükséges további információt közlünk Önnel)
 • Utánvét - (Készpénzes fizetés házhozszállítás esetén, a küldemény átvételekor)
 • Paypal fizetés - (Bankkártyás online fizetési mód a biztonságos Paypal rendszeren keresztül) 
 1. Visszaigazolás, szerződés létrejötte 
  Miután a Vásárló elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését legkésőbb 24 órán belül automatikus emailben visszaigazoljuk, amely automatikus email megerősíti, hogy a Webshop megkapta az elküldött megrendelést.

  Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza („Rendelés Részletező”). Ez a Rendelés Részletező nem jelenti a megrendelés elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Webshophoz.

  A Webshop a Vásárló ajánlatát külön elfogadó email útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Webshop általi elfogadásáról szóló külön email megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló email 24 órán belüli megérkezésével.

  A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Webshoptól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.

  Ha a Vásárló a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt 1 napon belül köteles jelezni a Webshop felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

  A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

  A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

  4 A szerződés szövegének tárolása

  A megrendelés adatait a Webshop tárolja.

  Ha azt a Vásárló nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a megrendelést visszaigazoló email-t, amely tartalmaz minden megrendeléssel kapcsolatos lényeges információt.

  Ezt a Vásárló a megrendelése elküldését követően kapja meg az általa megadott email címre.

  5. Elállási jog 
  Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

  Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  a) a terméknek,
  b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

  a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

  Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.  

  Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Webáruház Üzemeltetője részére az Elállási Időszak alatt.

   Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. mellékletében található „Elállási nyilatkozat – mintát”.  

  A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jelen ÁSZF releváns pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

  Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát az Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Webshopnak.  

  Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email-en keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe a Webshop a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

  Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatát a Webshop részére.

  Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

  Ha a Fogyasztó több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

  A termék Webshop címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Webshopnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
   
  Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Webshop visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Webshop által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
   
  A Webshop jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Webshop a korábbi időpontot veszi figyelembe.

  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Webshop kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.  

  Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

5.1 Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

- Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Webshop vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,

- Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek)

- Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

- Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Webshop által nem befolyásolható ingadozásától függ.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben meggyújtotta a kanócot, a terméket nem áll módunkban visszavenni!

A visszaküldendő áruhoz a Fogyasztónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és szükséges megadnia a visszaküldés okát is. Amennyiben a Fogyasztó nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését.

Felmerülő kérdés esetén a Fogyasztó az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet: info.moscan@gmail.com

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "moscan.eu
Webshop"

 Azokat a dokumentumokat, amelyek visszaküldéskor a Fogyasztó és a Webshop segítségére lehetnek, a számlával együtt, a küldemény mellett találja.

Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon a Webshop Üzemeltetőjéhez a fenti elérhetőségek valamelyikén.

 1. Árak és kiszállítási határidő

  A Webshopban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő. Az árak bruttó árak, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

Eljárás hibás ár esetén

Hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A kiszállítási határidő: 2-14 munkanap. Amennyiben a megadott szállítási idő nem tartható be, a Webshop erről e-mailben haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót.

 1. Szállítási költségek 

  A Webshopban történő 3490 Ft-ot meghaladó megrendelés után bruttó 1800 Ft csomagküldési átalánydíjat kell fizetni.

  Ez csak részben tartalmazza a bérmentesítési/szállítási és a csomagolás díjat, a fennmaradó részt a Webshop Üzemeltetője vállalja át.

  Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat kell a Webshopnak kiszámláznia.

  Ilyen esetben a Webshop a díjról részletes kimutatást készít és arra a megrendelés teljesítése előtt felhívja a Vásárló figyelmét.

  Amennyiben a Webshopnak a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítania, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer kerülnek felszámításra.

  Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személytől kérnie kell jegyzőkönyv felvételét.

  Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Webshop díjmentesen biztosítja.

  Az átvételt követően észlelt sérülésért (a gyártási hibát ide nem értve) a Webshop felelősséget nem vállal!
 2. Szavatosság 

8.1 Kellékszavatosság

A Vásárló a Webshop hibás teljesítése esetén a Webshoppal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.
  
Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.  

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Webshop számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Webshop költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Webshop adott okot.
Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni a Webshoppal.  

A Vásárló közvetlenül a Webshoppal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Webshoptól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).

 Ilyen esetben a Webshop csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett.

Amennyiben a Webshop bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  

Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. 

8.2 Termékszavatosság  

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti.

E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Webshop) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.
A gyártó, forgalmazó (Webshop) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Webshop) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Szavatosság, érvényesítése 

  A termékekre vonatkozó szavatosságát személyesen a Webshop alább meghatározott e-mail címén jelezheti, illetve felmerülő kérdés esetén a Fogyasztó az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet: info.moscan@gmail.com


Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "moscan.eu "

Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon a Webshop Üzemeltetőjéhez a fenti elérhetőségek valamelyikén.
A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállását nem érinti. 

 1. Tulajdonjog fenntartása

  A vételár teljes kifizetéséig az áru a Webshop tulajdonában marad.

  Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Webshop irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.
 2. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

  Online bankkártyás fizetés –  Webáruházunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Paypal biztosítja.

  Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Paypal fizető oldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán.

  Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

  A Webshop Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen. 
 3. Kapcsolatfelvétel 

  A Vásárló esetleges kérdéseit vagy reklamációját az alábbi elérhetőségén jelezheti: info.moscan@gmail.com

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: " moscan.eu " 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek 

  14.1 Panaszügyintézés  

  A Vásárló a termékkel vagy a Webshop tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a korábban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

  A Webshop a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.

  Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Webshop a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel, amelyet a Vásárlónak elektronikus úton eljuttat.

  A Webshop a hozzá írásban érkezett panaszt 30 (harminc) napon belül írásban, érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

  A panasz elutasítása esetén a Webshop az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a vásárló szerint a panasz kezelése nem volt megfelelő, kérelemmel élhet a lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatóságánál.

Az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság a www.kormanyhivatal.hu oldalon kereshető meg.

14.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben a Webshop és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Webshoppal folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése  
(Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.)

A Webshopot üzemeltető vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Webshop székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei az alábbiak:

 Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím:

1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím:

bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon:

+36 (1) 488 21 31

15. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása 

A Webshop Üzemeltetője jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani.

A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A Webshop Üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webshopon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webshopot más domain név alá helyezze át.  

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023.04.03.